Švietimas – viena iš prioritetinių krypčių

0
5

Siekiant, kad Marijampolės savivaldybėje veiktų efektyvi, kokybiška ir šiuolaikinius poreikius atitinkanti ugdymo sistema, būtent švietimas yra laikomas viena iš prioritetinių sričių savivaldybės veikloje. Apžvelgiant 2023 metus – švietimui savivaldybės biudžete buvo skirtas didžiausias finansavimas Marijampolės istorijoje. Tai lėmė, kad praėjusiais metais mūsų savivaldybės ugdymo įstaigose įvyko pastebimi pokyčiai: pradėti svarbūs įstaigų renovacijos projektai,  finansuotos įvairios vaikų užimtumą skatinančios ir įgūdžius ugdančios veiklos, daug dėmesio skirta ugdymo kokybei gerinti.

Marijampolės savivaldybės vicemerė Agnė Pavelčikienė įsitikinusi, kad švietimas visuomet išliks prioritetu, nes jauno žmogaus ateitis neatsiejamai priklauso nuo to, kokios kokybės ugdymą ir paslaugas jis gauna: „Žengus į technologijų, interneto ir dirbtinio intelekto amžių, gali atrodyti, kad švietimo svarba sumenko. Tačiau būtent mūsų žinios ir įgūdžiai leidžia sukurti aukštos pridėtinės vertės produktus ir paslaugas“.

Vaikams – daugiau veiklų vasarą

Praėjusiais metais iš Marijampolės savivaldybės biudžeto finansuota 19 vaikų vasaros užimtumo programų, kuriose beveik 1500 vaikų ir jaunuolių visą vasarą prasmingai leido laiką su bendraamžiais, lavino savo kūrybinius ir sportinius gebėjimus bei pramogavo. Buvo siūloma rinktis įvairias menines, sportines, kūrybines ir kraštotyrines veiklas, kurias organizavo Marijampolės meno mokykla, VšĮ Marijampolės futbolo centras, Marijampolės sporto centras, Marijampolės kultūros centras, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, laisvoji mokytoja Daiva Kresninkevičienė, VšĮ Aerobinės gimnastikos studija Iliuzija, „Mantingos“ labdaros ir paramos fondas, Sūduvos regiono kultūros ir sporto centras, Balsupių kaimo bendruomenė, Sporto ir sveikatingumo klubas „Mantinga“, Marijampolės aikido aikikai mokykla ,,Aikivaras” ir  laisvoji mokytoja Lina Jaruševičienė. Kai kurios stovyklos vyko net 3 ar 5 dienas, o per visą vasarą buvo organizuota apie 140 įvairių veiklų.

Taip pat 110 vaikų skirtas dalinis finansavimas vasaros poilsiui VšĮ „Gintaro poilsiavietė“ Jurgežeriuose.

Plečiamas ikimokyklinio ugdymo prieinamumas

Pernai ir toliau didėjo vaikams nuo 1 metų  skirtų lopšelio-darželio grupių skaičius. Lyginant su ankstesniais metais, pernai patiems mažiausiems pasiūlyta apie 10 proc. daugiau vietų. Septyniose ikimokyklinio ugdymo įstaigose sudaryta 10 grupių, kuriose ugdoma  100 vienerių metų amžiaus vaikų.

Priėmimas į Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas jau keletą metų vykdomas per centralizuotą priėmimo sistemą, kurioje tėvai gali nesunkiai jiems patogiu metu pateikti prašymą dėl priėmimo, matyti vaiko vietą eilėje ir kitą svarbią informaciją.  Praėjusių metų rugsėjo 1-osios duomenimis Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nuo 2 metų amžiaus buvo laisvos 97 vietos. Pagal pirmąjį tėvų pasirinkimą negalėjome patenkinti 30 prašymų, iš kurių 5 – kitoje  savivaldybėje deklaruoti vaikai, o 22 – norintys keisti ugdymo įstaigą arba laukia vietos tik pasirinktuose darželiuose.

Dėmesys bendrojo ugdymo kokybei

Siekiant užtikrinti kokybišką bendrąjį ugdymą bei sudaryti galimybes kiekvienam vaikui mokytis pagal jo ugdymosi galias ir siekti asmeninės pažangos, 2023 metais Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigose  įsteigta net 30 naujų mokytojo padėjėjo pareigybių, kurių dabar yra daugiau nei 110. Mokytojo padėjėjas nėra atsakingas už mokinio mokymosi pasiekimus, tačiau jis teikia labai svarbią pagalbą – padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui įsitraukti į ugdymo procesą ir užklasinę veiklą bei kuria saugią aplinką.

Pradinuko krepšelio programos pagalba pasinaudojo 1909 pradinių klasių mokiniai. Kiekvienam iš jų skirta po 35 eurus pratybų sąsiuviniams įsigyti. Iš viso šiai programai skirta 66,8 tūkst. eurų.

Praėjusiais metais Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigos toliau naudojosi dalyvaujamojo biudžeto galimybėmis įgyvendindamos bendruomenių projektus. Pernai pirmą kartą dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos įgyvendintos visose 14 savivaldybės mokyklų – kiekvienai iš jų skirta po 1500 eurų.  Lyginant su ankstesniais metais, dalyvaujamojo biudžeto projektai įgyvendinti 4 savivaldybės gimnazijose. Dalyvaujamojo biudžeto projektų įgyvendinimas mokiniams suteikia projektų planavimo, koordinavimo ir kitų gyvenime ypač reikalingų įgūdžių. Vertindama mokinių pasiūlytas idėjas, kiekviena bendruomenė pati nusprendžia, ar bus įgyvendinta tik viena ar keletas pasiūlytų idėjų. Įgyvendinami projektai dažniausiai skirti mokinių laisvalaikiui gerinti, įsigyjami sėdmaišiai, įvairūs žaidimai, atnaujinamos poilsio erdvės patalpų viduje ir lauke.

Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje bei Marijampolės „Šaltinio” progimnazijoje sėkmingai įgyvendintas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas  „Kokybės krepšelis“. Šis projektas sudarė galimybes atlikti išsamų ir įvairiapusį mokyklų vertinimą bei parengti, o vėliau gavus finansavimą įgyvendinti, mokyklos veiklos tobulinimo planą.

Marijampolės savivaldybės administracijoje sudaryta darbo grupė parengė ir Europos socialinio fondo agentūrai pateikė Marijampolės savivaldybės „Tūkstantmečio mokyklų“ programos švietimo pažangos planą. Programoje dalyvaujančios mokyklos veiklą tobulina keturiose srityse: Lyderystė veikiant; Įtraukusis ugdymas; Kultūrinis ugdymas; Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo (STEAM) ugdymas.

2023 m. įgyvendintas Marijampolės savivaldybės pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiksmų planas. Praėjusių metų balandį, bendradarbiaujant su Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru, organizuota konferencija „Ugdymo turinio atnaujinimas: patirtys, ieškojimai, atradimai”, kurios metu savivaldybės pedagogai dalinosi gerąja patirtimi, sutelkdami dėmesį į naujovių sklaidą, profesinių ir dalykinių kompetencijų tobulinimą. Lapkričio mėnesį atlikta plano analizė atskleidė Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pasiruošimą atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui.

Praėjusiais metais daug dėmesio skirta pradinukų matematikos žinioms stiprinti. Identifikavus, kad matematikos žinių spragos pradinėse klasėse galimai lemia prastesnius brandos egzaminų rezultatus. Siekiant kuo anksčiau išsiaiškinti matematikos žinių spragas, Kauno technologijų universiteto (KTU) mokslininkai pagal savo parengtą metodiką atliko 4 Marijampolės savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokinių matematikos tarpinį vertinimą. Vėliau KTU mokslininkai šių patikrinimų rezultatus pristatė Tūkstantmečio mokyklų projekte dalyvaujančių mokyklų pradinių klasių mokytojams ir įstaigų vadovams.

Tarpinių vertinimų metodiką  žinių spragoms identifikuoti ir rekomendacijoms mokytojams rengti jau keletą metų naudoja ir teigiamus rezultatus pastebi Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija. Tikimasi, kad pradėjus tarpinių vertinimų metodą naudoti ir kitose savivaldybės mokyklose mokytojai galės laiku pastebėti atsiradusias žinių spragas  bei imtis atitinkamų priemonių.

Renovacija keičia įstaigų „veidus“

Kone dvigubai didesnis finansavimas švietimo įstaigų infrastruktūros gerinimui praėjusiais metais leido įgyvendinti net 4 ugdymo įstaigų renovacijos projektus.

Atliekant Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro rekonstrukciją, neįgaliesiems pritaikyti pastatus jungiantys koridoriai ir sanitariniai mazgai, įrengtas liftas, suremontuotos grupės, virtuvėlės ir lavinimo klasė, atnaujinta nuotekų sistema, įrengta nauja vėdinimo ir kondicionavimo sistema, įsigyti baldai bei edukacinės priemonės. Šiam projektui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto skirta daugiau nei 800 tūkst. eurų.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas” pastato renovacijai skirta apie 750 tūkst. eurų. Projekto metu pakeisti seni mediniai langai pastato rūsyje, pakeistos visos lauko įėjimo durys, apšiltintas pastato stogas bei įrengta nauja stogo danga, įrengtas ventiliuojamas pastato fasadas ir apšiltintos išorinės sienos bei cokolis, pakeisti visi esami lietaus ir buitinių nuotekų vamzdynai, atnaujinti aplink pastatą esantys drenažo tinklai. Taip pat atlikti sklypo sutvarkymo darbai:  įrengta nuogrinda ir betoninių trinkelių takai, o nenaudojamų takų vietoje pasėta žolė. Siekiant palengvinti neįgaliųjų patekimą į pastatą, nuo esamos automobilių stovėjimo aikštelės iki pastato prieigų buvo įrengtas pandusas.

Renovuojant ir modernizuojant Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa” pastatą, pasiekta daug aukštesnė energinio efektyvumo klasė. Projekto metu buvo keičiami pastato langai, šiltinamos išorinės pastato sienos ir cokolis, modernizuojamos šildymo, vėdinimo, karšto ir šalto vandens bei nuotekų sistemos. Bendra Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa” modernizavimo projekto vertė daugiau nei 800 tūkst. eurų.

Marijampolės R. Stankevičiaus progimnazijos pastato rekonstrukcijos ir remonto darbams skirta 1,06 mln. eurų. šioje įstaigoje taip pat pakeisti seni mediniai langai ir įėjimų durys, atlikti išorinių sienų šiltinimo darbai, įrengtas ventiliuojamas fasadas. Projekte taip pat numatyta įrengti betoninių trinkelių nuogrindą bei demontavus senus aktų salės laiptus jų vietoje įrengti naujus laiptus ir nuovažą. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas kokybiškai veiklai, progimnazijoje buvo įrengta nauja valgykla. Naujai virtuvės įrangai, vidaus apdailos darbams ir vėdinimo sistemai įrengti iš Marijampolės savivaldybės biudžeto buvo skirta daugiau nei 270 tūkst. eurų. Naujoji valgykla vienu metu talpina daugiau nei 70 mokinių.

Premijos gabiems ir nominacijos už nuopelnus

2023 metais 19 Marijampolės savivaldybės moksleivių laikydami valstybinius brandos egzaminus pelnė 28 šimtukus iš lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, informacinių technologijų. Abiturientams ir juos išugdžiusiems mokytojams skirtos piniginės premijos.

Piniginės premijos skirtos ir kitiems gabiems ir talentingiems mokiniams bei juos ruošusiems mokytojams. Dovanų kuponus gavo 78 Marijampolės savivaldybės mokiniai, kurie mokslo metus baigė visais dešimtukais, pinigines premijas – 5 abiturientai 2022–2023 m. m. (3 abiturientais daugiau nei 2021–2022 m. m.) gavę brandos atestatus su pagyrimais, 11 mokinių (5 mokiniais daugiau nei 2022 m.) iš 3 Marijampolės gimnazijų dalykinių olimpiadų ir konkursų respublikiniuose etapuose užėmę prizines vietas bei 10 juos ruošusių mokytojų.

Piniginės premijos taip pat skirtos Marijampolės meno mokyklos kolektyvams: 2 klasės šokių grupei ,,MM” ir šokių studijos „Javonėlis” mergaičių grupei  bei 7 jauniesiems talentams ir jų mokytojams, vadovams, meno srityje laimėjusiems prizines vietas tarptautiniuose ir šalies renginiuose.  

Kaip ir ankstesniais metais, 2023 m. Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos skirtos 12 gabiausių ir aukščiausius mokymosi rezultatus pasiekusių Marijampolės kolegijos studentų ir 12 Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių.

Per 2023 m. gabiems ir talentingiems Marijampolės savivaldybės mokiniams ir jų mokytojams skirta daugiau nei 20 tūkst. eurų premijų.

Praėjusiais metais įsteigtos ir pirmą kartą išdalintos nominacijos „Švietimo plunksnos“. Už didžiausius laimėjimus švietimo srityje kalendoriniais metais fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims įteiktos 5 nominacijos: „Metų švietimo lyderis”, „Metų mokytojas”, „Metų švietimo pagalbos specialistas”, „Metų sėkmingiausias švietimo projektas (renginys)”, „Metų švietimo inovacija”.

Projektų, studijų ir finansinio raštingumo skatinimas

Anot vicemerės Agnės Pavelčikienės, siekdami sukurti proveržį švietimo srityje, turime ieškoti naujų ir nestandartinių sprendimų. Praėjusiais metais sukurtos ir pradėtos įgyvendinti trys naujos programos: Švietimo rėmimo, Studijų rėmimo, Finansinio raštingumo ir verslumo skatinimo.

Įgyvendinant Švietimo rėmimo programą, buvo sukurtas šios programos lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas. Vadovaujantis naujuoju tvarkos aprašu, 10 švietimo įstaigų paskirta 18,5 tūkst. eurų. Finansavimas skiriamas Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų projektams, renginiams, tyrimams ir kitai švietimo veiklai remti.

Sukūrus Marijampolės savivaldybės studijų rėmimo programą, atsirado galimybė finansuoti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų studijas bei naujai trūkstamose pozicijose įsidarbinusius švietimo srities specialistus. 2023 m. iš šios programos 8 specialistams skirta 10,5 tūkst. eurų.

Pirmą kartą 11–12 klasių moksleiviams kartu su „Inspira life“  buvo organizuota konferencija „O kas po 12?“, kurios metu mokiniams buvo suteikta galimybė išklausyti  įdomius pranešimus, kurie gali turėti lemiamos įtakos renkantis būsimą profesiją ar suteikti žinių, kaip pradėti gyventi savarankiškai po mokyklos. Šioje srityje didelį įdirbį daro ir karjeros specialistai, dirbantys Marijampolės švietimo centre.

Marijampolės savivaldybė yra pirmoji savivaldybė Lietuvoje, kurioje visos mokyklos naudoja vienodą verslumo ugdymo programą. Ji taikoma visų klasių moksleiviams – tiek pradinukams, tiek vyresniems. „Lietuvos Junior Achievement“ sukurta programa siekia jau nuo pradinių klasių mokinius mokyti progresinio finansinio raštingumo bei verslumo. Bendradarbiaudamos su savivaldybės verslininkais, nuo šiol šveitimo įstaigos turi daugiau galimybių suteikti naujų patirčių ugdomiems jauniesiems marijampoliečiams.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus