Kokie sprendimai buvo priimti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje?

0
8
Kokie sprendimai buvo priimti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje?
Kokie sprendimai buvo priimti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje?

Šiandien, sausio 26 dieną, įvyko pirmasis šiais metais Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 21 klausimu – padidinta vienkartinė išmoka gimus vaikui Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams, pritarta sutarties dėl Vilkaviškio ekonomikos ir verslo akademijos įsteigimo pasirašymui, sudaryta jaunimo reikalų taryba, patvirtinta Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programa bei priimti kiti sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai. Tradiciškai pasveikinus gimtadienius sausio mėnesį šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Padidinta vienkartinė išmoka gimus vaikui

Siekiant paremti šeimas, auginančius vaikus, ir skatinti gimstamumą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, padidinta vienkartinė išmoka gimus vaikui.

Nuo šių metų sausio 1 d. nustatytas vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis – 5 bazinės socialinės išmokos (BSI) kiekvienam vaikui, kas sudaro 275 Eur. Iki šiol išmokos dydis buvo 3 BSI, kas sudarė 147 Eur.

Per 2023 metus į Savivaldybę kreipėsi ir buvo skirta vienkartinės išmokos gimus vaikui 131 asmeniui (19 173 Eur).

Steigiama Vilkaviškio ekonomikos ir verslo akademija

Tarybos nariai pritarė sutarties tarp Mykolo Romerio universiteto, Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos dėl Vilkaviškio ekonomikos ir verslo akademijos įsteigimo pasirašymui.

Pasirašius šią sutartį bus įsteigta Vilkaviškio ekonomikos ir verslo akademija, veikianti Gimnazijoje bei susitarta bendradarbiauti organizuojant ir plėtojant jos veiklą. Universitetas per kiekvienus akademijos mokslo metus kiekvieną mėnesį skaitys ne mažiau kaip 2 paskaitas, dalinsis ekonomikos, verslo, finansų ir kitų sričių sukaupta patirtimi, vykdys konsultacijas ekonomikos turinio klausimais ekonomikos mokytojams, koordinuos 3 dienų stovyklos veiklas bei kt. užsiėmimus.

Numatyta, jog paskaitos vyks Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje ir jose dalyvauti galės visi norintys bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, ne jaunesni kaip 15 metų. Tikimasi, kad akademijos veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 50 klausytojų.

Savivaldybė įsipareigojo kasmet skirti  6 000,0 Eur lėšų akademijos veiklai bei ieškoti partnerių pilno jos finansavimo modelio užtikrinimui.

Sudaryta jaunimo reikalų taryba

Pasibaigus senosios Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos kadencijai, patvirtinta nauja šios tarybos sudėtis. Nuo šiol tarybą sudaro:

  • Mindaugas Bučinskas, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto narys;
  • Mindaugas Jurkynas, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto narys;
  • Joris Juškauskas, Savivaldybės vicemeras;
  • Elena Čepaitė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė;
  • Kamilė Kasulaitytė, jaunimo atstovė, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Vilkaviškio rajono skyriaus narė;
  • Žygimantas Narušis, jaunimo atstovas, Lietuvos moksleivių sąjungos Vilkaviškio padalinio narys;
  • Kajus Šimkus, jaunimo atstovas, save iškėlęs kandidatas;
  • Titas Šūmakaris, jaunimo atstovas, save iškėlęs kandidatas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba  nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus, teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų, stiprina Savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

Patvirtinta Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programa

Kontrolės komitetas kiekvienais metais savo veiklos programą turi patvirtinti per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios. Taryboje buvo pritarta 2024 m. veiklos programai (žr. apačioje).

Eil. Nr.Priemonės pavadinimasDataAtsakingi
1.2024 m. Kontrolės komiteto (toliau – Komitetas) veiklos programos parengimas ir teikimas Savivaldybės tarybai.2024 m. sausio mėn.Komiteto nariai
2.Kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimas ir išvados dėl jų teikimas Savivaldybės tarybai.2024 m. sausio mėn.Kontrolės ir audito tarnyba, Komiteto nariai
3.Kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. atliktų auditų ataskaitų ir pateiktų išvadų svarstymas ir aptarimas.2024 m. I–IV ketv.Kontrolės ir audito tarnyba, Komiteto nariai  
4.Audito „Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2023  m. kadencijos tarybos narių išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla. Teisėtumas, tikslingumas ir pagrįstumas“ svarstymas.2024 m. I ketv.Kontrolės ir audito tarnyba, komiteto nariai  
5.Audito „Vilkaviškio rajono viešųjų teritorijų tvarkymo ir priežiūros organizavimas“ svarstymas.2024 I–II ketv.Kontrolės ir audito tarnyba, Komiteto nariai
6.Audito „Viešųjų pirkimų organizavimo efektyvumas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ svarstymas.2024 III–IV ketv.Kontrolės ir audito tarnyba, Komiteto nariai
7.Audito „Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto valdymas“ svarstymas.2024 III–IV ketv.Kontrolės ir audito tarnyba, Komiteto nariai
8.Audito „Sąlygų sportuoti sudarymas asmenims su negalia Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ svarstymas.2024 III–IV ketv.Kontrolės ir audito tarnyba, Komiteto nariai
9.Kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano periodiškas svarstymas.Kartą per ketvirtįKontrolės ir audito tarnyba, Komiteto nariai
10.Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vadovų informacijos apie atliktą darbą, šalinant auditų metu nustatytus trūkumus, teisės aktų pažeidimus, svarstymas.2024 m. I–IV ketv.Kontrolės ir audito tarnyba, Komiteto nariai
11.Kontrolės ir audito tarnybos 2025 metų veiklos plano svarstymas ir pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimas.2024 m. lapkričio mėn.Kontrolės ir audito tarnyba, Komiteto nariai
12.Savivaldybės tarybos posėdžiams teikiamų svarstyti klausimų aptarimas pagal Kontrolės komiteto kompetenciją.Pagal poreikį prieš kiekvieną Tarybos posėdįKomiteto nariai
13.Gyventojų, įstaigų, institucijų ir organizacijų prašymų, pranešimų, pasiūlymų ir skundų, pateiktų Kontrolės komitetui, nagrinėjimas.Pagal poreikįKomiteto nariai
14.Kitų klausimų, susijusių su Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumu, tikslingumu ir efektyvumu, svarstymas.Pagal poreikįKomiteto nariai

Didėja mokestis norintiems dalyvauti viešame aukcione

Per 2023 metus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija paskelbė 24 viešus elektroninius aukcionus, už kuriuos VĮ Registrų centrui sumokėjo 1139,28 Eur. Vieno elektroninio aukciono paskelbimo kaina – 47,47 Eur. Atlikus kitų Savivaldybių taikomų dalyvių registravimo mokesčio analizę, nustatyta, kad kitose Savivaldybėse taikomas nuo 30 Eur iki 100 Eur aukciono dalyvio registravimo mokestis.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje iki šiol taikomas 10 Eur dalyvio registracijos mokestis. Per 2023 metus už aukciono dalyvio registracijos mokestį Savivaldybė surinko 80 Eur pajamų.

Todėl, siekiant sumažinti patiriamas išlaidas už skelbiamus viešus aukcionus, Tarybos posėdyje patvirtintas sprendimo projektas, kuriuo padidintas aukciono dalyvio registravimo mokestis iki 60 Eur. Žiūrovo bilieto mokesčio dydis padidintas nuo 10 Eur iki 15 Eur.

Pritarta dalyvavimui projektuose

Skatinant vaikų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, lygias galimybes Vilkaviškio rajono savivaldybėje, buvo pritarta dalyvavimui projekte „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas socialinę riziką patiriančiose šeimose“ pagal kvietimą Nr. 10-013-P „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“ partnerio teisėmis.

Numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų bus kompensuojamos ugdymo krepšelio išlaidos, kurios nepadengiamos iš valstybės biudžeto ar kitų lėšų: ugdymo lėšų panaudojimas mokinio reikmėms bei individualioms ugdymo priemonėms įsigyti, vežimo į/iš ugdymo įstaigos paslaugų užtikrinimas, kultūros ir neformaliojo švietimo paslaugų teikimas, savivaldybių reglamentuoto vaikų išlaikymo mokesčio ir mokesčio už vaikų maitinimą apmokėjimas.

Projekto įgyvendinimas padės ikimokyklinio iš priešmokyklinio amžiaus vaikams, gyvenantiems šeimose, kurios patiria socialinę riziką, gerinti ugdymo kokybę ir prieinamumą Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Taip pat pritarta, kad būtų įgyvendinamas ūkininko Povilo Čižausko ES struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamas projektas „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Paežerių kadastrinėje vietovėje“. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas pasirašyti Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su šiuo ūkininku.

Įvykdžius  projektą bus rekonstruotos sausinimo sistemos, kurių bendras plotas – apie 110 ha žemės ūkio naudmenų, rekonstruota apie 8 km drenažo rinktuvų, apie 10 km sausintuvų bei rekonstruota apie 1,1 km griovių.

Projektas teikiamas ES lėšoms gauti pagal LR Žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3D-563 patvirtintas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisykles. Pagal šią priemonę finansuojama iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų arba 300 000 Eur.  Likusią dalį tinkamų išlaidų garantuoja pareiškėjas (ūkininkas) savo įnašu, taip pat padengia visas netinkamas išlaidas. Pareiškėjo nuosavas indėlis sudaro ne mažiau 35 proc. Planuojama projekto vertė – iki 560 000 Eur su PVM.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2026 metai.

Suteiktas naujas pavadinimas

Jau anksčiau Taryba buvo pritarusi sprendimui reorganizuoti Vilkaviškio sporto ir pramogų centrą bei Vilkaviškio rajono sporto mokyklą jungimo būdu – nuo 2024 m. liepos 21 d. sujungiant šias įstaigas į naują juridinį vienetą.

Šį kartą buvo priimtas sprendimas pakeisti po Vilkaviškio sporto ir pramogų centro ir Vilkaviškio rajono sporto mokyklos reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos pavadinimą ir pavadinti ją – Vilkaviškio sporto centru.

Kitu sprendimu buvo patvirtintas Vilkaviškio sporto ir pramogų centro ir Vilkaviškio rajono sporto mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus